ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN LAADSTATIONS EN TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

1. Definities


1.1 Ten behoeve van deze Algemene Voorwaarden gelden onderstaande definities:

Afnemer de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Moobi en/of LKQ Groep een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan voor afname van één of meer Producten of Diensten.

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden inclusief eventuele bijlagen

Diensten aanvullende diensten die bij de Producten kunnen worden geleverd, waaronder begrepen installatie- en onderhoudswerkzaamheden, connectiviteit en portaal, verrekening. Deze worden geleverd door LKQ Groep.

Eindgebruiker de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Laadstation om zijn Elektrisch voertuig op te laden en hiervoor via de laadpas een vergoeding betaalt.

Elektrisch voertuig een voertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadstation.

Installateur het bedrijf dat namens Moobi het Laadstation bij de Afnemer installeert en onderhoudt

Laadstation voorziening(en) waar de Afnemer het Elektrisch Voertuig kan opladen door gebruik van een laadpas en de laadsessies ook kan stoppen of afbreken

LKQ Groep Fource Holding B.V., met statutaire zetel te Watermanweg 30 3067GG Rotterdam, Nederland, KVK-nummer 24378552 en/of rechtstreekse of onrechtstreeks gecontroleerde filialen of dochterondernemingen van Fource Holding B.V.

Moobi Moobi – leverancier die een Offerte uitbrengt aan een potentiële Afnemer voor een of meer Producten en/of Diensten

Offerte iedere offerte, aanbieding en/of opgave die Moobi uitbrengt aan een potentiële Afnemer voor een of meer Producten en/of Diensten onder deze Algemene Voorwaarden

Overeenkomst de door de Afnemer bevestigde Offerte, eventuele bijlagen bij de Offerte, of afzonderlijke overeenkomst, in ieder geval met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, gesloten tussen Afnemer en Moobi

Partij Moobi en/of LKQ Groep en/of Afnemer

Perceel de onroerende zaak inclusief perceel grond waarvan Afnemer eigenaar dan wel huurder of erfpachter van is en waarop cq. waarin het Laadstation wordt gemonteerd en geïnstalleerd.

Producten de producten die kunnen worden geleverd door Moobi aan Afnemer, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het Laadstation.2. Toepasselijkheid2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, abonnementen, producten, diensten, offertes, aanvragen en meer in het algemeen op alle rechtshandelingen tussen de Afnemer en Moobi en/of LKQ Groep.2.2 De Afnemer stemt er mee in aan deze Algemene Voorwaarden verbonden te zijn wanneer hij een offerte of overeenkomst ondertekent of op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Producten of Diensten van Moobi en/of LKQ Groep. Ze zijn ook van toepassing op nieuwe of aanvullende Producten en Diensten die de Afnemer na het sluiten van de Overeenkomst bij Moobi en/of LKQ Groep afneemt.2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.2.4 Indien de Afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Moobi en/of LKQ Groep van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Moobi en/of LKQ Groep niet aanvaard en prevaleren de huidige Algemene Voorwaarden.3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst3.1 Wanneer Moobi een offerte maakt is deze geldig gedurende de hierop aangegeven periode en bij gebreke daaraan heeft een offerte een geldigheidsdatum van 1 maand. Een overeenkomst komt tot stand enkel schriftelijk door het ondertekenen van een offerte, door het versturen van een mail waarin een akkoord wordt bevestigd of door het sluiten van een geschreven overeenkomst.3.2 De Offerte is gebaseerd op de door Afnemer verstrekte informatie. Afnemer garandeert dat deze informatie volledig en correct is.4. Tarieven4.1 Prijzen en tarieven voor de Afnemer worden bepaald in de Offerte.4.2 Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen in overeenstemming met de volgende formule:

Basisprijs x actuele index = nieuwe prijs

Basisindex

Basisprijs = de prijs vermeld in de Overeenkomst

Basisindex = het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst

Actuele index = het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de ondertekening van de Overeenkomst4.3 Naast de bepaling voorzien in artikel 4.2, zijn Moobi en/of LKQ Groep eveneens gerechtigd met inachtname van een termijn van 2 maanden schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Afnemer daarmee niet akkoord is, is hij gerechtigd de desbetreffende Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.4.4 De wijze van betaling door de Afnemer is opgenomen in de Offerte. Indien er geen specifieke vermelding is, wordt de factuur voldaan door storting op de bankrekening op de factuur aangegeven.4.5 De bedragen die de Afnemer verschuldigd is op grond van de Overeenkomst, zijn exclusief BTW en/of andere heffingen die van overheidswege verplicht te heffen zijn door Moobi en/of LKQ Groep, tenzij dit anders is overeengekomen. Moobi en/of LKQ Groep zijn gerechtigd verhogingen van belasting of andere verplicht aan te rekenen toeslagen die de overheid oplegt, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, door te rekenen aan de Afnemer.4.6 Eventuele klachten over een factuur moeten voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Moobi en/of LKQ Groep schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan is een klacht laattijdig en kan deze niet worden aanvaard. Indien de Afnemer een klacht heeft ingediend, is hij niet gerechtigd de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen. Bij gegrondheid van de klacht zal een eventueel teveel aangerekend bedrag worden teruggestort door Moobi en/of LKQ Groep.4.7 Wanneer de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% intrest per begonnen maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van de volledige betaling van het bedrag. Tevens is er ook een overeengekomen en vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van 12% op het verschuldigde en openstaande bedrag met een minimum van 49,58€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de Afnemer verschuldigd door hem.4.8 Ingeval van betalingsverzuim zijn Moobi en/of LKQ Groep gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd het recht van Moobi en/of LKQ Groep om daarnaast de geleden en/of te lijden schade te vorderen.5. Duur en beëindiging van de Diensten5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur aangegeven in de Overeenkomst.5.2 Tenzij anders vermeldt, wordt een Overeenkomst voor levering van periodieke en regelmatige prestaties aangegaan voor een duur van 12 maanden ingaande op de datum waarop de Afnemer voor het contract heeft ondertekend. Indien geen van de Partijen minstens drie maanden voor het einde van de lopende duurtijd per ter post aangetekende brief zijn wil tot niet-verlenging ter kennis brengt aan de andere Partij, dan wordt aangenomen dat de Overeenkomst verlengd wordt voor opeenvolgende periodes van 12 maanden.5.3 Moobi en/of LKQ Groep kunnen de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen in de volgende gevallen:

(a) Wanneer de Afnemer de verplichtingen van de Overeenkomst niet nakomt en dit nog steeds niet doet na een periode van 14 dagen nadat Moobi en/of LKQ Groep daarom schriftelijk hebben verzocht

(b) Ingeval van aanvraag tot of uitspreken van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering door of ten aanzien van de Afnemer.

(c) Wanneer, in het geval de Afnemer een rechtspersoon is, de rechtspersoon in vereffening wordt gesteld.

(d) Wanneer de Afnemer het Laadstation overdraagt aan een derde.5.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen alle wederzijdse verplichtingen onmiddellijk. Ingeval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst, is de Afnemer onmiddellijk alle resterende vergoedingen verschuldigd.6. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking6.1 Afnemer dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en contracten, welke Moobi en/of LKQ Groep overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Dienst en/of te leveren Product, tijdig en in de door Moobi en/of LKQ Groep gewenste vorm en wijze aan Moobi en/of LKQ Groep ter beschikking worden gesteld.6.2 Afnemer dient er voor zorg te dragen dat Moobi en/of LKQ Groep onverwijld worden geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.6.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Afnemer verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Moobi en/of LKQ Groep ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.6.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten zijn voor rekening van Afnemer.6.5 Moobi en/of LKQ Groep zijn nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden als gevolg van niet volledige, het niet tijdig aanleveren of het aanleveren van onjuiste informatie van de zijde van Afnemer.7. Uitvoering van de Overeenkomst7.1 Alle werkzaamheden die door Moobi en/of LKQ Groep worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Moobi en/of LKQ Groep, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.7.2 Moobi en/of LKQ Groep hebben het recht derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.8. Levering8.1 Alle door Moobi en/of LKQ Groep genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Moobi en/of LKQ Groep bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Moobi en/of LKQ Groep genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Moobi en/of LKQ Groep niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.8.2 Moobi en/of LKQ Groep zijn niet aansprakelijk voor eventueel door Afnemer geleden schade als gevolg van het niet leveren, monteren en installeren binnen een afgegeven termijn. Ten aanzien van de installatie en onderhoud zijn Moobi en/of LKQ Groep afhankelijk van de weersomstandigheden om op een verantwoorde wijze het Laadstation te installeren of te onderhouden. In het geval de weersomstandigheden het niet toelaten dat het Laadstation wordt geïnstalleerd of onderhouden, nemen Moobi en/of LKQ Groep contact met Afnemer op om een nieuwe afspraak in te plannen.9. Risico9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Producten, zaken, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.10. Eigendomsvoorbehoud10.1 Alle aan Afnemer geleverde zaken en/of Producten blijven eigendom van Moobi en/of LKQ Groep totdat alle bedragen die Afnemer aan Moobi en/of LKQ Groep op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Moobi en/of LKQ Groep heeft voldaan, zelfs indien de zaken en/of Producten reeds bewerkt/verwerkt werden.11. Verkoop en Installatie van Producten11.1 Indien de Afnemer heeft gekozen voor de aankoop en installatie van Producten, verbindt de Afnemer zich rechtstreeks ten aanzien van Moobi onder voorwaarden en modaliteiten hieronder vermeld.11.2 Behoudens anders overeengekomen biedt Moobi geen bijkomende garanties ten opzichte van de fabrieksgarantie van het betreffende toestel. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de Laadstations door de Installateur geïnstalleerd. In geen enkel geval is Moobi verantwoordelijk voor een verkeerde of onzorgvuldige plaatsing of gebruik van bepaalde toestellen wanneer de installatie niet door de Installateur gebeurde. Herstelkosten kunnen in dit geval door Moobi in rekening worden gebracht wanneer deze voortvloeien uit een onzorgvuldig gebruik en/of plaatsing van het toestel of wanneer de basisvoorwaarden voor een normale plaatsing niet zijn nageleefd of wanneer de handleiding betreffende de plaatsing niet is opgevolgd.11.3 Werkzaamheden uitgevoerd door Moobi buiten of na afloop van een eventuele garantie moeten worden vergoed aan de gebruikelijke tarieven.11.4 De Afnemer zal defecten of problemen met de producten of procedures onmiddellijk melden aan Moobi. Moobi zal, voor zover de garantie speelt of er een aanvullende onderhoudsovereenkomst werd getroffen, na ontvangst van de melding, de geconstateerde problemen verhelpen, eventuele producten of onderdelen vervangen en dit binnen de kortst mogelijke tijd.11.5 Indien Afnemer kiest voor installatie van het Laadstation door Moobi, verleent Afnemer aan Moobi toestemming om het Laadstation op de aangewezen plaats op het Perceel te (doen) plaatsen en installeren en, indien de Afnemer geen eigenaar is van het Perceel, verklaart en garandeert dat deze waar nodig de vereiste toestemmingen heeft verkregen van de eigenaar voor deze plaatsing. De installatie en in gebruikstelling van het Laadstation zal plaatsvinden door de Installateur.11.6 De werkzaamheden en de prijs voor een installatie worden steeds op voorhand, als onderdeel van de offerte, vastgelegd. Indien hiervan wordt afgeweken, zijn de meerkosten per definitie voor rekening van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor extra verplaatsingskosten wanneer een gemaakte afspraak door toedoen van Afnemer niet kon doorgaan.11.7 Moobi en de door haar in te schakelen Installateur zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadstation door de Installateur.11.8 De Afnemer dient er voor zorg te dragen dat:

(a) De elektrische installatie behorende bij het Perceel voldoet aan de vereisten die aan een dergelijke installatie worden gesteld en dat de elektrische installatie geschikt is om het Laadstation op aan te sluiten, een en ander zoals nader gespecificeerd in de Offerte;

(b) Er geen asbest aanwezig is op de locatie waar het Laadstation zal worden geïnstalleerd;

(c) De gebruiksaanwijzing(en) en instructies met betrekking tot het Laadstation stipt op te volgen.12. Onderhoud en ondersteuning12.1 Indien de Afnemer heeft gekozen voor het aangaan van een onderhouds- en ondersteuningsovereenkomst, verbindt de Afnemer zich rechtstreeks ten aanzien van de LKQ Groep onder voorwaarden en modaliteiten hieronder vermeld.12.2 Deze dienst wordt uitgevoerd door de LKQ Groep en/of haar onderaannemers en factureert deze dienst rechtstreeks aan de Afnemer.12.3 De diensten “Onderhoud & Ondersteuning” worden onderverdeeld in onderstaande activiteiten. Elk van de activiteiten kan optioneel overeengekomen worden

(a) Preventief onderhoud

(b) Curatief onderhoud12.4 Indien de Afnemer een overeenkomst heeft waar preventief onderhoud is inbegrepen, dan omvat dit een jaarlijks nazicht van de verschillende laadsystemen ter voorkoming van eventuele defecten. Dit nazicht gebeurt primair vanop afstand; indien er uit de remote analyse indicaties blijken van problemen/defecten kan er ook verder onsite worden gecontroleerd. Bij de preventieve controle wordt tevens een statusrapport opgesteld.12.5 Indien de Afnemer een overeenkomst heeft waar preventief onderhoud is inbegrepen, dan omvat dit het wijzigen en/of aanpassen van installaties. Aanpassingen aan de firmware in de Laadstations is inbegrepen in de kosten indien deze optie wordt gelicht in het contract. Deze firmware wordt geactualiseerd op basis van de evoluties in de markt en de technologie.


12.6 Indien de Afnemer een overeenkomst heeft waar curatief onderhoud (of nog: de technische ondersteuning) is inbegrepen dan omvat dit het onderhouden op basis van geregistreerde klachten. Bij het lichten van deze optie in de overeenkomst, zijn alle interventies (zowel vanop afstand als ter plaatse) inbegrepen in het contract.12.7 Voor het onderhoud en de ondersteuning van de laadinfrastructuur, zijn welbepaalde service levels van kracht. Deze gelden enkel indien de Afnemer een contract voor onderhoud en ondersteuning is aangegaan.

(a) Klantendienst en eerste-lijnsondersteuning van op afstand = 24/7 bereikbaar op het nummer 0032 (0)78 48 10 77

(b) Indien de dienst (het laden van Elektrisch Voertuig) niet beschikbaar is, streeft LKQ Groep er naar toe om dit binnen de 3 werkdagen op te lossen.12.8 Zijn niet inbegrepen in het onderhoud:

(a) Het leveren en plaatsen van wisselstukken

(b) Het proactief onderhoud bv. het jaarlijks schoonmaken van het Laadstation

(c) Indien de gebrekkige werking van of beschadiging van het toestel veroorzaakt werd (i) door uitwendige oorzaken die niet inherent zijn aan of te wijten zijn aan het toestel zelf (bv. Overstroming, brand,…) ; of (ii) door de tussenkomst van derden dan wel door een fout, roekeloze handeling of geen normaal gebruik van het toestel door de Afnemer, de gebruiker of hun lasthebbers; of (iii) doordat de Afnemer ongerechtvaardigd heft geweigerd defecte stukken van het toestel te laten vervangen.

(d) Indien de toegang tot het toestel werd verhinderd of het onderhoud of herstel door toedoen van de Afnemer of de gebruiker niet kon worden uitgevoerd.

In deze gevallen kan LKQ Groep, op vraag van de Afnemer, tussenkomen voor het onderhoud of herstel van het toestel, doch zal dit niet inbegrepen zijn in de vergoeding die werd betaald voor de betreffende periode waarin het herstel of onderhoud diende te worden uitgevoerd en zal dit tot bijkomende kosten leiden, te betalen overeenkomstig artikel 4.13. Connectiviteit en Portaal13.1 Indien de Afnemer een overeenkomst heeft waarbij de dienst connectiviteit en portaal is inbegrepen, dan gelden onderstaande voorwaarden verbindt de Afnemer zich rechtstreeks ten aanzien van de LKQ Groep onder voorwaarden en modaliteiten hieronder vermeld.13.2 Deze dienst wordt uitgevoerd door de LKQ Groep en/of haar onderaannemers en factureert deze dienst rechtstreeks aan de Afnemer.13.3 LKQ Groep zorgt voor de benodigde ICT-diensten bestaande uit:

(a) Het borgen van de connectiviteit tussen laadpaal en softwareplatform

(b) Het verzorgen van toegang tot het softwareplatform13.4 De connectiviteit tussen Laadstation en softwareplatform zorgt dat de nodige gegevens kunnen worden uitgewisseld rond

(a) Status laadpaal

(b) Verbruiken/laadsessies op het Laadstation

De connectiviteit komt tot stand via beveiligde (private) machine-to-machine communicatie, welke gevoerd wordt over het mobiele datanetwerk (GPRS/UMTS) van de telecomprovider.13.5 De toegang tot het softwareplatform stelt de Afnemer in staat om

(a) Alle relevante informatie over het Laadstation (verbruiken, status) in real-time te bekijken

(b) Het Laadstation vanop afstand te configureren en te besturen14. Verrekening publiek toegankelijk laadstation14.1 De Afnemer die een jaarlijks abonnement “dienst Backoffice connectie met GPRS of Company Portal & Verrekening gastverbruik” heeft afgesloten, stelt zijn Laadstation toegankelijk voor Eindgebruikers. Door het openstellen van het Laadstation aan Eindgebruikers maakt de Afnemer het mogelijk voor Eindgebruikers om hun Elektronisch voertuig op te laden. Voor het verlenen van deze dienst vergoedt LKQ Groep onder de voorwaarden en modaliteiten hieronder vermeld.14.2 LKQ Groep zal jaarlijks aan de Afnemer een bedrag van 0,25 € per kWh dat de Eindgebruiker verbruikt op het Laadstation vergoeden op de rekening aangegeven door de Afnemer. Dit bedrag is exclusief BTW.14.3 Er zal enkel en alleen vergoeding verschuldigd zijn aan de Eindgebruikers die hun Elektronisch voertuig via de laadpas betalend opladen. De Afnemer kan zelf laadpassen activeren die niet verrekend worden (gebruikt gewoon zijn eigen elektriciteit) en dus geen vergoeding van LKQ Groep is verschuldigd.14.4 De prijs van 0,25 € per kWh is gebaseerd op de huidige prijzen van elektriciteit. De prijs kan fluctueren rekening houdend met de marktprijzen.15. Persoonsgegevens15.1 Moobi en LKQ Groep behandelen alle persoonsgegevens die hen worden verstrekt conform de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Afnemer gaat akkoord met de Privacy Verklaring die als bijlage bij huidige Algemene Voorwaarden is opgenomen.16. Aansprakelijkheid16.1 De Afnemer dient zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur zoals mobiele telefoons of computers en verbindingen voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik of virussen. Moobi noch LKQ Groep is verantwoordelijk voor onderbroken of gestoord functioneren van communicatie, infrastructuur of internet verbindingen.16.2 De Afnemer is volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van Laadstations en aanverwante materialen, die ter beschikking worden gesteld, bv. laadkaarten of laadkabels. De Afnemer vrijwaart Moobi en/of LKQ Groep voor enige aanspraak van derden in dit verband. Tevens vrijwaart hij Moobi en/of LKQ Groep voor enige aanspraken door derden in verband met gedragingen of omstandigheden, die voor rekening of voor risico zijn van de Afnemer.16.3 Moobi en/of LKQ Groep en de Afnemer zijn wederzijds aansprakelijk voor de schade, voortvloeiend uit contractuele inbreuken, doch enkel voor de directe en voorzienbare schade. Indirecte schade en onvoorzienbare schade zijn niet verschuldigd te betalen behoudens wanneer er opzet of grove schuld aanwezig is. Directe en voorzienbare schade is evenmin verschuldigd wanneer overmacht bewezen is.16.4 De aansprakelijkheid van Moobi en/of LKQ Groep, is nooit meer dan het netto-factuurbedrag van het geleverd Product of in het geval van een Dienst het netto-factuurbedrag van de maand waarin de schade is ontstaan of uit voortvloeit, waarbij het maximum uit te keren bedrag nooit meer bedraagt, dan de schade die daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.17. Overdracht aan derden17.1 Het is aan de Afnemer niet toegestaan om zijn of haar rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst zoals het gebruik van diensten, over te dragen of op eender welke andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van Moobi en/of LKQ Groep.17.2 Alle fouten of nalatigheden die gebeuren door de eindgebruiker, aan wie de Afnemer toegang heeft verleend tot het gebruik van de producten of diensten van Moobi en/of LKQ Groep, vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de Afnemer. Het is dan alsof de fouten en nalatigheden door de Afnemer zelf zijn begaan.18. Overmacht en onvoorziene omstandigheden18.1 Moobi en/of ingeschakelde derde is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Moobi dienen te komen.19. Intellectuele Eigendom19.1 De Afnemer is akkoord dat alle rechten van intellectuele eigendom zoals daar zijn auteursrecht, merkrecht, modellenrecht, octrooirecht, van de diensten of producten en van de met de Afnemer uitgewisselde informatie, de kaart, de website en alle onderliggende broncodes, eigendom blijven van Moobi en/of LKQ Groep of haar licentiegevers. Met inachtneming van de privacywetgeving mogen Moobi en/of LKQ Groep producten, materialen en methodieken, die door de Afnemer zijn aangereikt of die daarvan afgeleide informatie bevatten, verder gebruiken of ontwikkelen en deze nieuwe ontwikkelingen behoren vervolgens tot het eigendomsrecht van Moobi en/of LKQ Groep.19.2 De Afnemer is niet toegelaten aanduidingen betreffende vertrouwelijk karakter of intellectueel eigendomsrecht van de programmatuur, van de apparatuur, de website of de materialen te verwijderen of te wijzigen.20. Overige bepalingen20.1 Moobi en/of LKQ Groep kunnen altijd het aanbod van de producten of de inhoud van de diensten wijzigen. Moobi en/of LKQ Groep zijn ook bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Moobi en/of LKQ Groep verbinden er zich toe de wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden mee te delen via de maandelijkse factuur. Wanneer een Afnemer het niet eens is met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij na ontvangst van de factuur 1 maand tijd om zich te verzetten tegen de toepassing van de nieuwe voorwaarden en dit per aangetekend schrijven.20.2 Moobi en/of LKQ groep zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.20.3 Het is de Afnemer niet toegestaan technische beveiliging of gebruiksbeperkingen in verband met de Producten of de Diensten te omzeilen of te verwijderen.20.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of nietig zou zijn dan wel nietig zou worden verklaard, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan dewelke volledig van kracht blijven.20.5 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden ook na afloop hun geldigheid.20.6 Op de huidige Algemene Voorwaarden, de Offerte en de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.20.7 Alle geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Overeenkomst of enige overeenkomst die voortvloeit uit deze Overeenkomst en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Rotterdam.Bijlage 1. Privacybeleid MoobiMoobi en LKQ Groep geven om uw privacy en handelen altijd in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, openbaarmaking en overdracht van uw persoonsgegevens, en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk voor het doen van passende aanbiedingen, voor het sluiten van contracten en voor de goede uitvoering van het contract.

• Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bestelling en levering, installatie en onderhoud van de Producten en Diensten, facturering en de verrekening bij publiek toegankelijke Laadstations.

• De gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van passende nieuwsbrieven of mededelingen.

• De gegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en analyse.

• De gegevens kunnen worden gebruikt om onze diensten en klantenservice te verbeteren en om klachten te behandelen.

• Gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden.Welke persoonsgegevens verwerken wij

Moobi verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Identificatiegegevens: voor- en achternaam, klantnummer

• Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer en adres

• Professionele gegevens: bedrijfsnaam

Indien u een vraag heeft of u wenst uw rechten uit te oefenen aangaande deze persoonsgegevens zoals hieronder beschreven, kunt u contact opnemen met uw Moobi Center.

LKQ Groep verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Identificatiegegevens: voor- en achternaam, klantnummer

• Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer en adres

• Gegevens in het kader van de verrekening bij publiek toegankelijke Laadstations: tijd van start en stop van laadsessie, locatie van laadpaal, laadvermogen van de auto, hoeveelheid geladen kWh, laadpasnummer, bankrekeningnummer

• Professionele gegevens: bedrijfsnaam

Indien u een vraag heeft of u wenst uw rechten uit te oefenen aangaande deze persoonsgegevens zoals hieronder beschreven, kunt u ons contacteren via het volgende emailadres: privacy@fource.nl.

Daarnaast zullen uw persoonsgegevens gedeeld worden met Blue Corner. Blue Corner verzorgt de laadpassen en biedt het online platform aan waarop u onder meer de status van uw account, laadsessies, betalingen en verrekeningen kunt inzien. Met het doel dit mogelijk te maken verstrekken Moobi en LKQ Groep deze persoonsgegevens aan Blue Corner. Blue Corner is ten aanzien van de verwerkingen die zij uitvoert zelf verwerkingsverantwoordelijke onder de GDPR. De wijze waarop Blue Corner omgaat met uw persoonsgegeven, de waarborgen die zij daaromtrent geven en de wijze waarop u uw rechten onder de GDPR kunt uitoefenen kunt u vinden in de privacy policy van Blue Corner welke terug te vinden is op de website van Blue Corner (https://bluecorner.nl/privacy-policy/).

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

In principe verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben naar aanleiding van uw aanvraag of verzoek in verband met een oplaadpunt en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsmede naar aanleiding van het verzoek om u bij te staan bij het beheer en onderhoud van geïnstalleerde voorzieningen. Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, is zij gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming of op onze rechtmatige belangen als onderneming, met name de vrijheid van ondernemerschap en informatie. Daarbij zorgen wij steeds voor een evenwicht tussen onze en uw belangen, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Indien wij persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in deze verklaring zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de levering van het betreffende product of de betreffende dienst dit vereist, of ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële verwerking, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt aan een of meer derde partijen. Moobi en/of LKQ Groep hebben met deze bedrijven een aparte overeenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens expliciet is geregeld en de mogelijke uitoefening van rechten van betrokkenen is opgenomen. Tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Moobi en/of LKQ Groep verplichten zich om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde verwerkingsactiviteiten. Indien u klant bent voor de levering van een laadpaal, bewaren wij uw gegevens tot 10 jaar na beëindiging van uw contract met Moobi. Als u contact met ons opneemt met het verzoek om vergeten te worden, zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij Moobi en/of LKQ Groep verplicht zijn deze langer te verwerken. Moobi en/of LKQ Groep zijn bijvoorbeeld verplicht om bepaalde boekhoudkundige documenten, dossiers, facturen, etc. te bewaren gedurende wettelijk vastgestelde termijnen. Deze gegevens kunnen dus niet worden 'vergeten' voor zover deze verjaringstermijnen nog niet zijn verstreken.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij weten hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens op een veilige manier te beheren en te beschermen. Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze dat de verwerking in overeenstemming is met de eisen van de nationale en Europese wetgeving. De persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunnen worden doorgegeven aan, of opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en gebruikt worden in overeenstemming met deze verklaring.

Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren.

Het recht op toegang: U heeft recht op toegang tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij u op papier of digitaal zullen toesturen.

Het recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om vergeten te worden: U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als wij deze moeten of mogen bewaren vanwege een wettelijke verplichting.

Het recht om de verwerking te beperken: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

• U de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);

• De verwerking onrechtmatig is en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot de uitoefening van het recht om vergeten te worden);

• Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of,

• U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

In aanvulling op ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze nog steeds anderszins verwerken, maar alleen

• met uw toestemming;

• voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

• ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of

• om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Wij zullen u op de hoogte brengen voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor zouden worden geschaad. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct gebruiken, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, zoals verwerking in het kader van nieuwsbrieven of andere verwerking die niet noodzakelijk is in het kader van onze producten en diensten.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

Wijzigingen van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. U zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring op de website www.moobi.eu kunnen raadplegen.


Top